Кремена Митева
Кремена Митева

Кремена Митева

Д-р Кремена Митева завършва специалност „Български език и литература“ през 1990 г. в Шуменски университет „Еп. К. Преславски“ с дипломна работа на тема: „Шестодневът на Йоан Екзарх. Въпроси на текстологията и поетиката“. Същата година печели конкурс за редовен асистент по антична и западноевропейска литература. Работи като такава през 1990–1992 г., след което напуска по собствено желание. През 1992 г. защитава специализантска работа по проблема: „Светогледната позиция в българската средновековна култура – Небеса и Шестоднев на Йоан Екзарх“. След спечелен конкурс от 1993 г. досега е главен уредник на Дом-паметник „Йордан Йовков“ в Добрич. От 1997 до закриването през 2001 г. на специалността в гр. Добрич е хоноруван асистент по антична и западноевропейска литература на изнесеното в града обучение на Шуменски университет „Еп. К. Преславски“. На 9 март 2005 г. защитава дисертация по българска литература на тема: „Повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков – текстология и междутекстовост“. От 2002 г. е член на Съюза на учените в България – клон Добрич.

Автор на книгите „Повестта “Жетварят” на Йордан Йовков. Литературни и културни диалози.“ Велико Търново (2009), съвместно със Сия Атанасова съставят„Йордан Йовков (1880 – 1937). Летопис за неговия живот и творчество. Т. 1. 1880 – 1926“ (2013),  Йордан Йовков : щрихи към неговото творчество(2015), на множество изследвания за Дора Габе, съставител и редактор на научни сборници, вестници и други издания

error: Content is protected !!