Борислав Гърдев 
Борислав Гърдев 

Борислав Гърдев 

Борислав Михайлов Гърдев е ро­ден на 23.06.1962 г. в Гор­на Оря­хо­ви­ца. За­вър­ш­ва специалност „Бъл­гар­с­ка фи­ло­ло­гия и ис­то­рия“ във ВТУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ (1986). Ра­бо­ти ка­то учи­тел в СОУ „Иван Мом­чи­лов“ – Еле­на (1986 – 1988), във ВТУ „Св. св. Ки­рил и Ме­то­дий“ – пре­по­да­ва­тел по ис­то­рия на фил­мово­то из­кус­т­во (1988–1991). Начал­ник уп­рав­ле­ние „На­у­ка, кул­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние“ в Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во (19 яну­а­ри – 30 ок­том­в­ри 1992 г.); до ап­рил 1993 г. е спе­ци­а­лист в Уп­рав­ле­ни­е­то. Ди­рек­тор на ДКС „В. Лев­с­ки“ – В. Тър­но­во (ап­рил 1993 – юни 1995 г.).

Ре­дак­тор и сът­руд­ник на раз­лич­ни мес­т­ни пе­ри­о­дич­ни из­да­ния. От 1989 г. досега пуб­ли­ку­ва ак­тив­но в цен­т­рал­ния и ре­ги­о­на­лен пе­чат ста­тии, ре­цен­зии, очер­ци, пор­т­ре­ти и сту­дии по раз­лич­ни ис­то­ри­чес­ки, ли­те­ра­тур­ни, кул­тур­ни, ки­но­вед­чес­ки и по­ли­ти­чес­ки проб­ле­ми. Участник в съставителството на „Съвременна българска енциклопедия“, изд. „Елпис“ (1993–1995), един от авторите на поредицата „Бележити българи“ (т. 8, т. 10; изд. „Световна библиотека“, 2012).

Из­да­ва мо­ног­ра­фич­но­то из­с­лед­ва­не „Д-р Пе­тър Гу­дев – по­ли­тик и дър­жав­ник“ в ин­тер­нет­с­ко­то из­да­тел­с­т­во LiterNet (2002), през 2006 г. публикува сборника със статии и есета на исторически и литературни теми „Подир българската мечта“, изследването „Яна Язова: След Възкресението“ (2011), книгата „Избрани страници от българската история“ (изд. „БГ книга“, С., 2012); „Страници от българската история“ (съвм. със С. Александров, ел. изд., 2014) и др.

 

error: Content is protected !!