Стефанка Кръстева
Стефанка Кръстева

Стефанка Кръстева

Стефанка Кръстева е специализирала музеология в Института по културата към Руската академия на науките. Защитила е докторска дисертация на тема „Възникване и развитие на литературните музеи в България“ през 1994 г. Научните ѝ интереси са в областта на теорията и историята на културната приемственост, на музейното ѝ осмисляне и представяне, както и в теорията на комуникацията и в етносоциологията. Преподавала е история и теория на музеологията в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на над 100 научни статии, студии и методологически разработки, някои от които са преведени и публикувани в чужбина. Автор е на поредицата “Студии по музеология. Тотеми, тезауруси, кунсткамери, виртуални пространства”, върху която работи и в момента, „Възпети от Вазов: етюди и интерпретации“(2012), „По следите на литературната памет“ (2013) и др. Инициатор е на обособяването на литературната музеология като самостоятелна научна дисциплина в България.

error: Content is protected !!