Въглени и звезди – литературна анкета с доц. Едвин Сугарев, направена от гл. ас. д-р Боряна Владимитова[1]

Втората по ред книга, представляваща продължение на емблематичната поредица, подета преди около половин век от Института за литература, под ръководството

Read more

Излезе от печат новият бр. 17 („Р“) на алманаха за литература, наука и изкуство „Света гора“

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та

Read more

Представяне на книгата „Фотографският образ в комуникационен контекст“ на д-р Антоан Божинов

Културният център на Софийския университет и фондация „Фодар“ имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата „Фотографският образ в

Read more
error: Свържете се с нас.