Литературен клуб „Н. Й. Вапцаров“ към Военен клуб – В. Търново, на 70 години

Големият писател Владимир Набоков беше казал: „Литературата не се е зародила, когато към неандерталската пещера е тичало момче, крещящо „Вълк!

Read more

Излезе от печат новият бр. 17 („Р“) на алманаха за литература, наука и изкуство „Света гора“

Ал­ма­нах за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та

Read more
error: Свържете се с нас.